SRI SHANKARANARAYANA DEVARU

 

ಓಂ ಹೄಂ ಶಿವನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ

 

SHANKARANARAYSRI VISHWANATHA SHANKARANARAYANA TEMPLE INDIA